EU-funded project

 

 

March Design Studio participates in the EU-funded project "Export development by participating in exhibitions".

UAB March design studio implements the project “UAB March design studio export development by participating in exhibitions” 03.2.1-LVPA-K-801-05-0326 financed by the European Regional Development Fund under the European Union Funds Investment Operational Program 2014-2020 Priority 3 “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness” means 03.2.1-LVPA-K-801 “New Opportunities in LT”.

Project implementation duration: from 07-2019 to 02-2023.

During the implementation of the project, the company plans to participate in 7 international exhibitions in Europe and Asia, presenting the company's products - innovative design interior and clothing accessories. The company targets for new partnerships with retail customers (store chains, design and online stores), as well as advertising agencies and companies that require corporate gifts.

 

March Design Studio dalyvauja ES finansuojamame projekte “Eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose“

UAB „March design studio“ įgyvendina projektą „UAB „March design studio“ eksporto skatinimas dalyvaujant parodose“ 03.2.1-LVPA-K-801-05-0326 finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę 03.2.1-LVPA-K-801 “Naujos galimybės LT”.

Projekto įgyvendinimo trukmė nuo 2019-07 iki 2023-02.

Projekto įgyvendinimo metu planuojam sudalyvauti 7 tarptautinio masto parodose Europoje ir Azijoje, pristatant įmonės produkciją – inovatyvaus dizaino interjero ir aprangos aksesuarus. Parodose bus ieškoma naujų partnerysčių su mažmeninės prekybos klientais (parduotuvių tinklais, dizaino ir internetinėmis parduotuvėmis), taip pat reklamos agentūromis ir įmonėmis, kurios perka verslo dovanas.